Logo of restaurant KHUKURI KHUKURI
12:00h-13:30h & 18:00h-22:00h

Your Order