Logo of restaurant Khukuri Khukuri
10:30h-14:00h & 17:00h-22:00h

Your Order