Logo of restaurant Khukuri Khukuri
12:00h-14:00h & 17:00h-21:00h

Your Order